ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง กองอัตรากำลัง

ข้าราชการตำรวจในฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง

สาระน่ารู้ในงานกำลังพล
1
คู่มือการใช้โปรแกรมงานกำลังพล โครงการ polis (เบื้องต้น)
2
เอกสารประกอบคำบรรยาย 7 - 18 มิ.ย.2553 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  + เอกสารทั้งหมด
  + ภาพรวมของฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.
  + งานผลิดอัตรากำลัง
  + งานควบคุมตำแหน่ง
  + งานบัญชีถือจ่าย
  + งานงบบุคลากร
  + งานบัญชีถือจ่าย
  + งานพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
  + การทำโครงการเพื่อลาศึกษาต่อ
  + เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานกำลังพล
+ สิ่งที่หน่วยต้องดำเนินการ | การตรวจทำเนียบจาก MBAR325 | การรายงานสถานภาพจาก MBBR1800  
3
ส่งอีเมล์ถึงงานต่าง ๆ ใน อต.
4
เรื่องน่ารู้ ขั้นตอนในการเขียนโครงการ
5
ระเบียบที่เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6
การใช้คำย่อในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
7
แนวทางการจัดทำแผนบริหารและพัฒนากำลังคน  
8
แบบฟอร์มหนังสือประเภทต่าง ๆ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)

 

กลับไปหน้าหลัก

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้ (ลิงค์มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ)

ขั้นตอนในการเขียนโครงการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------