แก้ไขบัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นขรก.ตร.ชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557 สังกัด บช.น. (กอร.(อก.))
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง
การกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งพนักงานสอบสวน(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. (ชั้นประทวนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน) [ บัญชีตำแหน่ง ]
ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2557
กำหนดตำแหน่ง รอง ผกก.ฝอ.เพิ่มเติมให้กับ ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ [ มติ อ.ก.ตร. ] [ บัญชีตำแหน่ง ]
มติ อ.ก.ตร.กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. [หนังสือ สง.ก.ตร.] [มติ อ.ก.ตร.] [ไฟล์ที่ ๑] [ไฟล์ที่ ๒] มีแก้ไข หน้า ๑๔, ๓๑, ๕๐ ๕๑ (วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗)
มติ อ.ก.ตร. การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบก. เพิ่มให้กับ บก.อก.ภ.1-9 และ ศชต.
มติ อ.ก.ตร. การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบก. เพิ่มให้กับ ภ.จว.เชียงใหม่ และข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ จราจร ในกลุ่มงานจราจร และสถานีตำรวจใน ภ.จว.เชียงใหม่
มติ อ.ก.ตร. การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ สภ.ที่ขอตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 2 สภ.และ สภ.สาขา จำนวน 3 สภ.
มติ อ.ก.ตร. การปรับระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ
โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบช.-รอง ผบ.ตร.( คำสั่งที่ 3/2557 1 ต.ค.57 )
โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.-รอง ผบช. ( คำสั่งที่ 4/2557 1 ต.ค.57 )
   
บัญชีตำแหน่งเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกฯวุฒิ ปวช. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2557
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 200 อัตรา สังกัด
( สพฐ.ตร. ) ( สทส. ) ( บ.ตร. )
บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ เพื่อรองรับการแต่งตั้ง นสต. ประจำปี พ.ศ.2556 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 
/-- บช.น.--(บก.ฝรก.) (ศฝร.ภ.7)/ -- บช.ตชด. -- (กก.3) (กก.4) (กก.6) (กก.7)/ -- ภ.1 -- / -- ภ.2 --/ -- ภ.3 --/ -- ภ.4 --/ -- ภ.5 --/ -- ภ.6 --/
-- ภ.7 --/ -- ภ.8 --/ -- ภ.9 --/ (แนวทางการแต่งตั้งสำหรับหน่วย)
แบบสำรวจข้อมูลสถานีตำรวจ Load File : คำชี้แจง (แก้ไขให้ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ word) | แบบฟอร์สำรวจข้อมูล แก้ไข 23 เม.ย.57
การกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2557 (ปรับปรุง) บช.ก. , สตม. , บช.น. , บช.ปส. , ภ.1 , ภ.2 , ภ.3 , ภ.4 , ภ.5 , ภ.6 , ภ.7 , ภ.8 , ภ.9 , ศตช.
แบบรายงานสถานภาพกำลังพลปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อขอรับเงินรางวัล
ให้ทุก บก. เตรียมการตรวจสอบทำเนียบกำลังพลประจำปี 2555
  หนังสือเวียน | เอกสารหมายเลข 1 หมายกำหนดการ | เอกสารหมายเลข 2 สรุปสถานภาพ | เอกสารหมายเลข 3 ตัวอย่างทำเนียบ
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

[ภาค 1] , [ภาค 2] , [ภาค 3] , [ภาค 4] , [ภาค 5] , [ภาค 6] , [ภาค 7] , [ภาค 8] , [ภาค 9] ,
[ศชต.] , [บช.น.] , [สทส.] , [บช.ตชด.] , [บ.ตร.]

แจ้งตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ (ปีงบ พ.ศ.2555) ในส่วนที่ บช.ศ.รับสมัครและคัดเลือก | หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/ ลงวันที่ 28 มี.ค.2555
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทางด้านสังคมศาสตร์) 361 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ที่ไม่ใช่ด้านสังคมศาสตร์) 24 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสคร์) 80 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทางด้านนิติศาสตร์) 120 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (ด.ต.-จ.ส.ต. ทั่วไป) กลุ่มงานอำนวยการ 182 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตร (ด.ต.-จ.ส.ต. ทั่วไป) กลุ่มงานป้องกันปราบปราม 92 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (ด.ต.50 ปีขึ้นไปฯ) กลุ่มงานป้องกันปราบปราม 40 ตำแหน่ง อำนวยการ 25 ตำแหน่ง
  แบบสำรวจบัญชีตำแหน่งว่างระดับรองสารวัตรที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
แจ้งตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ (ปีงบ พ.ศ.2555) ในส่วนที่ รร.นรต. เป็นหน่วยฝึกอบรม (รอง สว.ทำหน้าที่ด้านการเงิน 300 ตำแหน่ง) | หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/2890 ลงวันที่ 28 มี.ค.2555 | บัญชีตำแหน่ง
ตัดโอนอัตราเงินเดือนระดับ ผบช., รอง ผบช. และ ผบก. 235 ราย ไปตั้งจ่ายทางตำแหน่งใหม่ | หนังสือ อต. ที่ 0009.167/1481 | คำสั่ง ตร. ที่ 1/2555 | บัญชีแนบท้าย (แก้ไข 29 มี.ค.55)

หนังสือเวียน : การคัดเลือก ด.ต.50 ปีฯ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เอกสารหมายเลข 1(อนุมัติ ตร.) | เอกสารหมายเลข 2 (ตารางจัดสรร) | เอกสารหมายเลข 3 (1 หลักเกณฑ์การประเมินและ 2 แบบสำรวจประวัต 3 ด.ต.1, 4 ด.ต.2) | เอกสารหมายเลข 4 (กำหนดวันเวลาดำเนินการ)

แจ้งตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ (ปีงบ พ.ศ.2555) ในส่วนที่ รร.นรต. เป็นหน่วยฝึกอบรม (รอง สว.ทำหน้าที่ด้านการเงิน 300 ตำแหน่ง) | หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/2890 ลงวันที่ 28 มี.ค.2555 | บัญชีตำแหน่ง
ตัดโอนอัตราเงินเดือนระดับ ผบช., รอง ผบช. และ ผบก. 235 ราย ไปตั้งจ่ายทางตำแหน่งใหม่ | หนังสือ อต. ที่ 0009.167/1481 | คำสั่ง ตร. ที่ 1/2555 | บัญชีแนบท้าย (แก้ไข 29 มี.ค.55)

หนังสือเวียน : การคัดเลือก ด.ต.50 ปีฯ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เอกสารหมายเลข 1(อนุมัติ ตร.) | เอกสารหมายเลข 2 (ตารางจัดสรร) | เอกสารหมายเลข 3 (1 หลักเกณฑ์การประเมินและ 2 แบบสำรวจประวัต 3 ด.ต.1, 4 ด.ต.2) | เอกสารหมายเลข 4 (กำหนดวันเวลาดำเนินการ)

ขอบเขตวิชาการสอบ | ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สอบถามได้ที่ต้นสังกัด (กองบัญชาการ)
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

[ภาค 1] , [ภาค 2] , [ภาค 3] , [ภาค 4] , [ภาค 5] , [ภาค 6] , [ภาค 7] , [ภาค 8] , [ภาค 9] ,
[ศชต.] , [บช.น.] , [สทส.] , [บช.ตชด.] , [บ.ตร.]

แจ้งตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ (ปีงบ พ.ศ.2555) ในส่วนที่ บช.ศ.รับสมัครและคัดเลือก | หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/ ลงวันที่ 28 มี.ค.2555
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทางด้านสังคมศาสตร์) 361 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ที่ไม่ใช่ด้านสังคมศาสตร์) 24 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสคร์) 80 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี (ทางด้านนิติศาสตร์) 120 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (ด.ต.-จ.ส.ต. ทั่วไป) กลุ่มงานอำนวยการ 182 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตร (ด.ต.-จ.ส.ต. ทั่วไป) กลุ่มงานป้องกันปราบปราม 92 ตำแหน่ง
  -บชศ.(ส่วนกลาง) กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (ด.ต.50 ปีขึ้นไปฯ) กลุ่มงานป้องกันปราบปราม 40 ตำแหน่ง อำนวยการ 25 ตำแหน่ง
ขอให้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายฯ 2555 | ร่างบัญชี | เงินประจำตำแหน่ง
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิ นบท. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ
หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/9462 ลง 22 ธ.ค.2554 เรื่องอนุมัติเพิ่มเติมคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาเอกที่จะมีสิทธิขอรับการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
หนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/9461 ลง 22 ธ.ค.2554 เรื่องอนุมัติเพิ่มเติมคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิเนติบัณฑิตไทยที่จะมีสิทธิขอรับการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในตำแหน่งพนักงานสอบสอน
การรับสมัครและคัดเลือกชั้นประทวนผู้มีวุฒิ เนติบัณฑิตไทย เพื่อเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง พนักงานสอบสวน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร (แบบ อต.55)
แจ้งบัญชีตำแหน่ง รร.นรต. หนังสือ อต.ที่ 0009.161/6276
  กอน.สาย ป. (ผู้มีวุฒิฯ) | กอน.สาย อก. (ผู้มีวุฒิฯทางสังคม) | กอน.สาย อก.(ผู้มีวุฒิฯอื่นๆ)
  กอร.สาย ป. (ผู้ไม่มีวุฒิฯ) | กอร.สาย อก.(ผู้ไม่มีวุฒิฯ)
แจ้งบัญชีตำแหน่ง ศชต. หนังสือ อต.ที่ 0009.161/6277 | กอน.สาย ป. (ผู้มีวุฒิฯ) | กอร.สาย ป. (ผู้ไม่มีวุฒิฯ)
การจัดทำร่างบัญชีถือจ่ายฯ ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555หนังสือ ตร.ด่วนที่สุดที่ 0009.167/ว103 ลง 14 ต.ค.2554 | แบบ อต.1-7
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบบุคลากร
  หนังสือเวียน สกพ.ที่ 0009.166/ว7863 ลง 13 ต.ค.2554 | แบบ อต.1-14
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  บช.น. | ภ.1 | ภ.2 | ภ.3 | ภ.4 | ภ.5 | ภ.6 | ภ.7 | ภ.8 | ศชต.(ป.) | ศชต.(อก.) | บช.ตชด.
"ด่วนที่สุด" หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 50 ปีขึ้นไปฯ(เพิ่มเติม)
 

หนังสือเวียน สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/6157 ลง 11 ส.ค.2554

 
  + เอกสารหมายเลข 2 หลักเกณฑ์ฯ(เพิ่มติม)
  + เอกสารหมายเลข 3 คำชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ตีความหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน
  การตรวจทำเนียบกำลังพล ประจำปี พ.ศ.2554 | เอกสารหมายเลข 1| เอกสารหมายเลข 2 | เอกสารหมายเลข 3
  การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  การจัดทำคำขอตั้งงบบุคลากร ปีงบฯ 2555 | เอกสาร อต.1-14
1 ด่วนที่สุด ที่ 0009.167/6903 ลง 23 ธ.ค.2553 (ตรวจสอบและยืนยันบัญชีถือจ่าย) | ข้อมูลเงินเดือน | ข้อมูลเงินประจำตำแหน่ง |
2 คำสั่ง ตร.ที่ 5/2553 เรื่องโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ แก้ไขลำดับ 43-55 และ 100-113
3 คำสั่งตัดโอนอัตราเงินเดือนนายพล [ หนังสือเวียน ] [ คำสั่ง ]
4 คำสั่ง ตร. ที่ 362/2553 ลง 30 ก.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานทุนของ ตร.
5 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
6 หนังสือ สกพ.ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/4121 ลง 30 ก.ค.53 การจัดสรรทุนรัฐบาล
7 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/576 การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  + สิ่งที่ส่งมาด้วย 1แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  + สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารการจัดสรรทุนรัฐบาล (ไทยพัฒน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  + สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารการจัดสรรทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  + สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ส่วนราชการสามารถติดตามเรื่องเกี่ยวกับทุนรัฐบาล
8 ความต้องการนักเรียนทุนกลางของ ก.พ. [ ตัวอย่าง ] [ แบบฟอร์ม ] [ รายชื่อและคุณวุฒิ ]

 

กลับไปหน้าหลัก