กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

อำนาจ/หน้าที่

  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกําหนดตําแหน่งของหน่วยงานต่างๆตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการพัฒนาระบบงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  (3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา แก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบมาตรฐานตําแห่งรวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ และเงินประจําตําแหน่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  (4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงสร้างอัตรากําลัง งานจัดอัตรา งานควบคุมตําแหน่งและตัวคนบรรจุจริงของ
ข้าราชการตํารวจพนักงานราชการและลูกจ้าง งานลาศึกษาของ ข้าราชการตํารวจในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  (5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินทุกประเภท และงานควบคุมอัตราเงินเดือนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
  (6) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบ หรือประกาศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อกําหนดหน่วยงานและ
เขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองตามกฎกระทรวงนี้
  (7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย