กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

ดาวน์โหลด
16 พ.ค.64 มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 รับทราบผลการดำเนินการยุบเลิกตำแหน่งตามมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63
จำนวน 1,482 ตำแหน่ง
มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.1 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.2 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.3
บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.4 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.5 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.6 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.7 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.8
บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.9 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง บช.น. บัญชียุบเลิกตำแหน่ง บช.ตชด.
6 พ.ค.64 การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการยกฐานะ ศฝร.บช.น. จากหน่วยงานระดับ กก. เป็นหน่วยงานระดับ บก.
มติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ 3 /2564 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3 /2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศูนย์ฝึกอบรม บช.น.
30 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 165/2564 เรื่องแก้ไขการเรียกชื่อและคำย่อของตำแหน่งในสถานีตำรวจสำหรับตำแหน่งควบผู้บังคับหมู่ถึงรองสารวัตร
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 186/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 185/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 183/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 182/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
27 เม.ย.64 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ชั้นนายพล)
23 เม.ย.64 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานกำลังพล และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล
22 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 เม.ย.64
21 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 ม.ค.64
17 มี.ค.64 มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 24 ก.พ. 2564 รายงานผลการยุบเลิกตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี 2563
17 มี.ค.64 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่บริหารด้านยุทธศาสตร์
9 ก.พ.64 ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .....
ร่าง พ.ร.บ. ตารางเปรียบเทียบ
1 ก.พ.64 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด บช.น. ภ.1 - ภ.9
รอง สว.(สอบสวน)(ขรก.ตร.) รอง สว.(สอบสวน) (ชาย) รอง สว.(สอบสวน) (หญิง)
27 ม.ค.64 การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่นักเรียน ประจำ บก.ฝรก.บช.ศ. และ ศฝร.ภ.1 - 9
มติ อ.ก.ตร. บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.1 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.2 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.3 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.4 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.5
บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.6 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.7 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.8 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.9 บัญชีตำแหน่ง บก.ฝรก.บช.ศ.
19 ม.ค.64 เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ ก.ตร. ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 643/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 642/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 635/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 488/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
3 ธ.ค.63 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ชั้นนายพล)
27 พ.ย.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11/2563 เมื่อ 12 พ.ย.63 กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมให้กับ บช.ทท.
มติ อ.ก.ตร. บัญชีตำแหน่ง บช.ทท.
1 ต.ค.63 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. 2558
30 ก.ย.63 มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ 25 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ด้านบริหารงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี)
มติ ก.ตร.
25 ก.ย.63 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบบุคลากร (แบบ อต. 1-14 ปี 65)
21 ก.ย.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. - ด.ต.) (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ)
กลุ่มผู้มีวุฒิทางสังคมศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บุคลากร ฯลฯ)
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน)

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนและวิเคราะห์งานบุคคล)
17 ก.ย.63 แจ้ง มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2563 และ มติ ก.ต.ช.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63 (บช.สอท.)
มติ ก.ตร.และ มติ ก.ต.ช. บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.1 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.2 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.3 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.4
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.5 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.6 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.7 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.8 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.9
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก บช.น. บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก สสท.
10 ก.ย.63 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2563
10 ก.ย.63 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2563
26 ส.ค.63 การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 10)
ผนวก ก. แบบ ดต 1 ผนวก ข 1-2 ผนวก ข
21 ส.ค.63 มติ ก.ตร.ครั้งที่ 3/2563 ปรับระดับ ศพฐ.1 4 6 7 8 และ 9
บัญชีเลขตำแหน่ง ศพฐ.
17 ส.ค.63 ตารางแสดงจำนวนสถานีตำรวจทั่วประเทศ
14 ส.ค.63 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน
และด้านจราจร พ.ศ.2563
4 ส.ค.63 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63 อนุมัติกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ "กองบังคับการตำรวจมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 904" เป็น "กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ" ในสังกัด บช.ก.

บัญชีกำหนดตำแหน่ง
30 ก.ค.63 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2563
30 ก.ค.63 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2563
24 ก.ค.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงชื่อ บก.ตร.มหด.รอ.904 บช.ก. เป็น บก.ปพ. บช.ก.)
บก.ปพ.บช.ก. (กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.) บก.ปพ.บช.ก. (กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.)
23 ก.ค.63 บัญชีตำแหน่ง เพื่อใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) จำนวน 100 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) เพศชาย 80 ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) เพศหญิง 20 ตำแหน่ง
22 ก.ค.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บก.ตร.หมด.รอ.904 (กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.) บก.ตร.หมด.รอ.904 (กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.) สกบ., บ.ตร., รร.นรต., บช.ศ.(กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ส. (กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.) ภ .1 (ศฝร.ภ.1) ภ .2 (ศฝร.ภ.2) ภ .3 (ศฝร.ภ.3) ภ .4 (ศฝร.ภ.4) ภ .5 (ศฝร.ภ.5) ภ .6 (ศฝร.ภ.6) ภ .7 (ศฝร.ภ.7) ภ .8 (ศฝร.ภ.8) ภ .9 (ศฝร.ภ.9) บช.น. (บก.ฝรก.) บช.น. (ศฝร.ภ.1) บช.น. (ศฝร.ภ.2) บช.น. (ศฝร.ภ.3) บช.น. (ศฝร.ภ.4) บช.น. (ศฝร.ภ.5)
16 ก.ค.63 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2563
9 ก.ค.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/2๕๖3 เมื่อ 18 มิ.ย. 2๕๖3 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับฝ่ายดนตรี สก.สกพ.
1 ก.ค.63 ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1 ก.ค.63 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2563
1 ก.ค.63 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2563
1 ก.ค.63 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2563
30 มิ.ย.63 ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
22 มิ.ย.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พ.ค.63 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับกลุ่มงานสอบสวนในสังกัด ภ.จว.ยะลา ภ.จว.ปัตตานี ภ.นว.นราธิวาส ภ.จว.สงขลา และ บก.สส.จตช.
บัญชีเลขตำแหน่ง บัญชีเลขตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) ที่จะยุบเลิก
11 มิ.ย.63 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2563
2 มิ.ย.63 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อ 14 พ.ย.62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับกองบังคับการกฎหมายและคดี สังกัด ภ.1 - 9
25 พ.ค.63 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 4 มี.ค.63 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัด วิทยาลัยแพทศาสตร์ รพ.ตร.
25 พ.ค.63 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 4 มี.ค.63 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
ในสังกัด บช.ศ.
22 พ.ค.63 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อ 27 เม.ย.63
22 พ.ค.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ 21 เม.ย.63 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการจัดตั้ง สภ.ตุยง จว.ปัตตานี ในสังกัด ภ.9
13 พ.ค.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อ 21 เม.ย.63 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับหน่วยงานในสังกัด บช.ตชด. เพื่อรองรับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
25 มี.ค.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อ 17 มี.ค.63
24 มี.ค.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆเข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชีเลขตำแหน่ง (บริการการศึกษา) บัญชีเลขตำแหน่ง (ตรวจสอบภายในและบัญชี) บัญชีเลขตำแหน่ง (ประมวลผล)
3 มี.ค.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 14 ก.พ.63
3 มี.ค.63 แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ก.พ.63
2 ก.พ.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11/2562 เมื่อ 17 ก.ย.62 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับ สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ภ.9
2 ก.พ.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานสายป้องกันปราบปราม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตำรวจภูธรภาค 1 – 9
กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 170 ตำแหน่งภ.9
29 ม.ค.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ตำแหน่ง ผบ.หมู่กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 350 ตำแหน่ง
29 ม.ค.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ. ตร.
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (จำนวน 66 อัตรา) และ สาขาฟิสิกส์ (จำนวน 34 อัตรา)
13 ธ.ค.62 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2562
13 ธ.ค.62 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
13 ธ.ค.62 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562
15 พ.ย.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 13/2562 (ศพฐ. 1-10)
บัญชีเลขตำแหน่ง
15 พ.ย.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 13/2562 (กก.ดส.บช.น.)
บัญชีเลขตำแหน่ง
15 พ.ย.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 13/2562 (บช.ก.)
บัญชีเลขตำแหน่ง
11 พ.ย.62 เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบบุคลากร
แบบ อต. 1-14 ปี 2564
1 พ.ย.62 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
21 ต.ค.62 แจ้งมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 9/2562
บัญชีปรับลดตำแหน่ง รอง.ผกก(สอบสวน), สว.(สอบสวน) และ สวป.
15 ต.ค.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 12/2562 เมื่อ 15 ต.ค.62 รายงานผลการดำเนินการปรับลดตำแหน่ง ผบ.หมู่ - รอง สว.
ตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในกราประชุมครั้งที่ 4/2562
10 ต.ค.62 การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในงานบริหาร
13 ก.ย.62 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บก.ตร.หมด.รอ.904 (บก.สอ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด. (กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.) ภ.1 (ศฝร.ภ.1) ภ.2 (ศฝร.ภ.2) ภ.3 (ศฝร.ภ.3) ภ.4 (ศฝร.ภ.4) ภ.5 (ศฝร.ภ.5) ภ.6 (ศฝร.ภ.6) ภ.7 (ศฝร.ภ.7) ภ.8 (ศฝร.ภ.8) ภ.9 (ศฝร.ภ.9) ] บช.น. (บก.ฝรก.) บช.น. (ศฝร.ภ.2) บช.น. (ศฝร.ภ.3) บช.น. (ศฝร.ภ.4) บช.น. (ศฝร.ภ.5) บช.น. (ศฝร.ภ.8)
11 ก.ย.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง ตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 21 พ.ค.62 เพิ่มเติม
10 ก.ย.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ม.ค.62 (ครั้งที่ 4)
10 ก.ย.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ม.ค.62 (สตม.)
5 ก.ย.62 การสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนารูปแบบโครงสร้างองค์กรของสถานีตำรวจ
แบบสำรวจเกณฑ์การจัดชั้น คำนิยามแบ่งระดับชั้น แบบฟอร์มแจ้งปัญหา สรุปแบบสำรวจฯ
30 ส.ค.61 การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 9)
ผนวก ก ผนวก ดต1 ผนวก ข 1 - 2 ผนวก ข
26 ส.ค.62 มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อ 20 ส.ค.62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง รอง สว. ประจำ บช.น. ทำหน้าที่สอบสวน
สายงานสอบสวน

บัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลง
16 ส.ค.62 การจัดเก็บข้อมูลของสถานีตำรวจ
15 ส.ค.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 21 พ.ค.62 การกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ - รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน ๔๐๘๐ ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่างๆ ในสังกัด บช.น และ ภ.1 - 9 (เพิ่มเติม)
6 ส.ค.62 บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่วิยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 ตำแหน่ง
6 ส.ค.62 บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่บัญชีและทำหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 162 ตำแหน่ง
6 ส.ค.62 บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ต่างๆ ในสังกัด สทส. จำนวน 125 ตำแหน่ง
23 ก.ค.62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) ประจำ บก.ฝรก.บช.ศ. จำนวน 1,000 ตำแหน่ง
มติ อ.ก.ตร.
12 ก.ค.62 เรื่อง อารักขาบุคคลสำคัญ
3 ก.ค.62 เรื่อง มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 8/2562 เมื่อ 20 มิ.ย.62 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ภ.9
3 ก.ค.62 เรื่อง การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ม.ค.62 (ครั้งที่ 3)
18 มิ.ย.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2562 เมื่อ 21 พ.ค. 62 การกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ - รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน 4080 ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่างๆ ในสังกัด บช.น และ ภ.1 - 9
มติ อ.ก.ตร. บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9
12 มิ.ย.62 เรื่อง การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ม.ค.62 (ครั้งที่ 2)
24 พ.ค.62 ตารางแสดงจำนวนสถานีตำรวจทั่วประเทศ
21 พ.ค.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๒ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับ สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี ในสังกัด ภ.๑
19 เม.ย.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่2)
4 เม.ย.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๒ (เพิ่มเติม)
22 มี.ค.62 แจ้งแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง ตามมติ ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
13 มี.ค.62 แก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง ตามมติ ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๓๑ ม.ค. ๖๒
11 มี.ค.62 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวีธีประมูลราคาด้วยวาจา
7 มี.ค.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒
6 มี.ค.62 การแก้ไขบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑
บัญชีตำแหน่ง
3 มี.ค.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับ สน.สายไหม)
บัญชีเลขที่ตำแหน่งการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับ สน.สายไหม
28 ก.พ.62 มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๖๒
15 ก.พ.62 ตารางการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวนให้กับสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.๑-๙
14 ก.พ.62มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๑, มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ และมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒
14 ก.พ.62 มติ ก.ตร.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และมติ ก.ต.ช.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (สตม.)
7 ก.พ.62 คำสั่งโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.ขึ้นไป ๒๕๖๑
5 ก.พ.62 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๖๒
28 ม.ค.62 มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๖๒ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ ตม.จว. ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และด่าน ตม.ทอ. และ ตม.จว. ที่มีท่าอากาศยานในสังกัด สตม.
28 ม.ค.62 ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๖๒
28 ม.ค.62 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
28 ม.ค.62 ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๒
28 ม.ค.62 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
25 ม.ค.62 การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ
มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ บก.ฝรก. ภ.๑ ภ.๒ ภ.๓ ภ.๔ ภ.๕ ภ.๖ ภ.๗ ภ.๘ ภ.๙
25 ม.ค.62 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจกองแผนงานกิจการพิเศษ สยศ.ตร. และฝ่ายงบประมาณ ๖ งป.สงป.
16 ม.ค.62 ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๖๑
7 ม.ค.62 ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้รับเงินประจำตำแหน่ง
เอกสาร 1 เอกสาร 2
20 ธ.ค.61 มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
18 ธ.ค.61 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๕๔/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
18 ธ.ค.61 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
18 ธ.ค.61 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๕๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
18 ธ.ค.61 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
14 ธ.ค.61 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อ ๖ พ.ย. ๖๑ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับ ด่าน ตม.ทอ. และ ตม.จว.ที่มีท่าอากาศยานในสังกัด สตม.
12 ธ.ค.61 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
เล่ม
27 พ.ย.61 สำนักงาน ก.พ.สอบถามข้อมูลการดำเนินการของโครงการที่เกี่ยวกับการจัดสรรทุนจากรัฐบาล
แบบฟอร์ม
16 พ.ย.61 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
มติ อ.ก.ตร. สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี และ สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ บัญชีกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี และ สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ มติ อ.ก.ตร. สภ.ตาเซะ จว.ยะลา บัญชีกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ สภ.ตาเซะ จว.ยะลา
22 ต.ค.61 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการบรรจุและแต่งตั้งการสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
บัญชีตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๑) จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง รอง สว.( ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและบัญชี) จำนวน ๗๐ ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง รอง สว.(ทำหน้าที่นิติกร และตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย) จำนวน ๓๕ ตำแหน่ง
4 ต.ค.61 ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๖๑
มติ ก.ตร. ครั้งที่ 8/2561 มติ ก.ตร. ครั้งที่ 9/2561 มติ ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2561 บัญชีกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
28 ก.ย.61 แบบฟอร์มตามหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๑๓/๑๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง รอง สว. (สอบสวน) - รอง ผกก. (สอบสวน) ให้กับสถานีตำรวจต่างๆในสังกัด บช.น., ภ.๑ - ๙
12 ก.ย.61 ประชุมพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพงานสอบสวนของสถานีตำรวจและหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนคดีอาญา
แบบฟอร์มตารางแสดงจำนวนตำแหน่ง รอง สวป. ของสถานีตำรวจ
10 ก.ย.61เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบบุคลากร
4 ก.ย.61 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลไปถึงชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8
แบบ ด.ต.1 แบบสมัครใจขอรับการคัดเลือก
30 ส.ค.61 เรื่อง มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 21 ส.ค.61
มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล บัญชีเลขที่ตำแหน่ง
23 ส.ค.61 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561
20 ส.ค.61 เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคากลาง เอกสารประกวดราคา
17 ส.ค.61 เรื่อง มติ ก.ตร. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ 25 ก.ค. 61
มติ ก.ตร บัญชีเลขที่ตำแหน่ง
15 ส.ค.61 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ส.ค.61 เรื่อง ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2561
9 ก.ค.61 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2561
3 ก.ค.61 เรื่อง ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที 12) พ.ศ.2561
11 มิ.ย.61 เรื่อง มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2561 และ บัญชีเลขที่ตำแหน่ง (สตม.)
มติ บัญชีเลขที่ตำแหน่ง
25 พ.ค.61 เรื่อง จำนวนคดีอาญาของแต่ละสถานี
25 พ.ค.61 เรื่อง ตารางเปรียบเทียบกรอบตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่สอบสวนในสถานีตำรวจในปัจจุบัน กับ ผลการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งตามปริมาณคดีและเกณฑ์การจัดผลัด
22 พ.ค.61 เรื่อง ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2561
30 เม.ย.61 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุมชนหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการตำรวจชุมชนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แบบฟอร์มและแบบประเมิน
3 เม.ย.61 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
3 มี.ค.61 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561
30 ม.ค.61 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62
30 ม.ค.61 เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่งที่ 2/2561
30 ม.ค.61 เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่งที่ 1/2561
16 ม.ค.61 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง คำสั่งที่ 711/2560
16 ม.ค.61 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง คำสั่งที่ 6/2561
12 ม.ค.61 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 14/2560 มติ อ.ก.ตร.
บัญชีเลขที่ตำแหน่ง บัญชีกันตำแหน่ง บัญชีคืนเลขตำแหน่ง บัญชีเลขตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้ในการตัดโอน
12 ม.ค. 61 เรื่อง บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บช.น. (บก.ฝรก.) บช.น. (ศฝร.ภ.3) บช.น. (ศฝร.ภ.4) บช.น. (ศฝร.ภ.7) บช.ภ.1 (ศฝร.ภ.1) บช.ภ.2 (ศฝร.ภ.2) บช.ภ.3 (ศฝร.ภ.3) บช.ภ.4 (ศฝร.ภ.4) บช.ภ.5 (ศฝร.ภ.5) บช.ภ.6 (ศฝร.ภ.6) บช.ภ.7 (ศฝร.ภ.7) บช.ภ.8 (ศฝร.ภ.8) บช.ภ.9 (ศฝร.ภ.8) บช.ภ.9 (ศฝร.ภ.9) บช.ตชด.(กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.) บช.ตชด.(กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.)
5 ม.ค.61 เรื่อง บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 บัญชีตำแหน่ง นวท.(สบ 1) สังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 ตำแหน่ง
บัญชีตำแหน่ง ผบ หมู่ (กลุ่มงานอำนวยการ ) 200 ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (กลุ่มงานอำนวยการ) สังกัด สตม. (เพศชาย) 150 ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (กลุ่มงานอำนวยการ) สังกัด สตม. (เพศหญิง) 150 ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์) 50 ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) 50 ตำแหน่ง บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง) 40 ตำแหน่ง   บัญชีตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 100 ตำแหน่ง
26 ธ.ค.60 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2560
8 ธ.ค.60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย.60 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ต.ค.60 แบบฟอร์มบัญชีตัดโอนเลขตำแหน่ง
11 ต.ค.60 หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมา ในสังกัด สตม.
20 ก.ย.60 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุนัขและม้าตำรวจ พ.ศ. 2460 และระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล พ.ศ. 2560 แนวทาง
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุนัขและม้าตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล
6 ก.ย.60 การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 ก.ย.60 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุมชนหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
แบบฟอร์มและแบบประเมิน PDF แบบฟอร์มและแบบประเมิน Word
4 ก.ย.60 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562 งบบุคลกร
แบบ อต.1-14 ปี 62
4 ก.ย.60 ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2560
บช.น ภ.1-9 บช.ทท รพ.ตร.
1 ก.ย.60 ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2560
16 ส.ค.60 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างปรับปรุงสถานที่ทำการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล และ กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
26 ก.ค.60 การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) - (สบ 8) ในสังกัด รพ.ตร.
กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นฯ (ฉบับที่ 9) มติ ก.ตร. ครั้งที่ 5/2560 บัญชีเลขที่ตำแหน่ง  มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 7/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ นายแพทย์ (สบ 1) - (สบ 8)
24 ก.ค.60 แจ้ง มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 8/2560 เมื่อ 27 มิ.ย. 60 และครั้งที่ 9/2560 เมื่อ 13 ก.ค.60 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้ กับ กก.สุนัขตำรวจ และ กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ.บช.น. มติ อ.ก.ตร.
21 ก.ค.60 การกำหนดตำแหน่งให้กับ บก.อก. ในสังกัด บช.น. และ ภ.1-9
สง.ผบ.ตร. บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9
18 ก.ค.60 การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มติ ก.ต.ช. ครั้งที่ 3/2560
มติ ก.ตร. ครั้งที่ 6/2560
14 ก.ค.60 แบบฟอร์มตารางการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์การปรับเกลี่ยตำแหน่งข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
28 มิ.ย.60 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานกำลังพล
28 มิ.ย.60 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานกำลังพล
13 มิ.ย.60 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ (สบ 1) - (สบ 8)
17 พ.ค.60 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ 21 เม.ย. 2560 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.3 บก.สส.สตม. จากทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เป็นสายงานบริหารงานป้องกันปราบปรามและสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
มติ อ.ก.ตร.บริหารฯ
20 เม.ย.60 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2560 การกำหนดตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) เพื่อทดแทนตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) ที่ถูกตัดโอนให้กับกลุ่มงานสอบสวนในสังกัด บก./ภ.จว. และ บก.สส. ของ บช./ภ.
03 มี.ค.60 แบบสำรวจข้อมูลการจัดเขตตรวจของสถานีตำรวจ
28 ก.พ.60 คำสั่ง ตร. ที่ 2/2560 เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ คำสั่ง ตร.
บัญชีรายละเอียด
23 ก.พ.60 แบบสำรวจข้อมูลสถานีตำรวจ
22 ก.พ.60 การปรับระดับตำแหน่งอาจารย์และการกำหนดตำแหน่งอาจารย์ (สบ 5) ให้กับ ศฝร.ภ.1 - 8 และ ศฝร.ศชต.
20 ก.พ.60 โครงการตำรวจชุมชน
แบบฟอร์ม รายละเอียดโครงการ
27 ม.ค.60 การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรม
ฝรก. ศฝร.ภ.1 ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.3 ศฝร.ภ.4 ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.6 ศฝร.ภ.7 ศฝร.ภ.8 ศฝร.ศชต.
26 ม.ค.60 มติ อ.ก.ตร. เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ
ฝรก. ศฝร.ภ.1 ศฝร.ภ.2 ศฝร.ภ.3 ศฝร.ภ.4 ศฝร.ภ.5 ศฝร.ภ.6 ศฝร.ภ.7 ศฝร.ภ.8 ศฝร.ศชต.
8 ธ.ค. 59 บัญชีการกำหนดตำแหน่ง รอง สว. (สอบสวน) เพื่อทดแทนตำแหน่ง ผกก. (สอบสวน) ที่ถูกตัดโอนให้กับกลุ่มงานสอบสวนของบก./ภ.จว. และ บช./ภ.
27 ต.ค.59 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะเฉพาะ
21 ต.ค.59 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 ศชต. ตชด.
17 ต.ค.59 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
17 ต.ค.59 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560 การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
17 ต.ค.59 ภาคผนวก ก รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560
คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. ที่ 40/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ และคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ 724/2558
คำสั่ง ตร. ที่ 40/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ และคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ 724/2558
รายชื่อสถานีตำรวจทั่วประเทศ
แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558
คุณสมบัติกลุ่มงาน บริหาร,อำนวยการ และเทคนิค (เล่มแดง)
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.2552
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แบบสัญญาจ้าง
โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ ตร. ฉบับที่ 11
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556(
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ฉบับที่ 10
p4
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2556
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 5) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 8) พ.ศ. 2558
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 10) พ.ศ. 2560
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 12) พ.ศ. 2560
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 13) พ.ศ. 2560
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ปป. สส. และ จร. (ต.ป.ป.) พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานสอบสวน พ.ศ.2554
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2554 ไม่มีลายเซ็น
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน
ค่าตอบแทนเมื่อมีเหตพิเศษของพนักงานราชการ
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี (ต.ส.ค.) พ.ศ.2559
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่สอบสวน (ต.ด.ส.) พ.ศ.2559
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ต.ด.ส., ต.ส.ค.
พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) พ.ศ.2558
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ประจำอยู่ใน ตปท. (พ.ข.ต.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการ (ต.พ.ต.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้าย (ต.ต.ก.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ (ต.อ.บ.) พ.ศ.2558
เงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่ผู้ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ต.) พ.ศ.2554
เงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.) พ.ศ.2554
เงินเพิ่มสำหรับผู้ทำหน้าที่งานกู้ภัย (ต.ก.ภ.) พ.ศ.2553
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ (ต.ว.ท.) พ.ศ.2550
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ทำการในอากาศ (ต.ศ.ภ.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ทางเรือ (ต.น.ร.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าต่อต้านการก่อการร้าย (ต.ต.ก.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นักประดาน้ำ (ต.น.ด.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นักประดาน้ำ (ต.น.ด.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (ต.ท.บ.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่นักโดดร่ม (ต.ด.ร.) พ.ศ.2549
เงินเพิ่มสำหรับ ผู้ทำหน้าที่ด้านสาธารณสุข (พ.ด.ส.) พ.ศ.2548
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วพ.ตร.)
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม.
พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 8 (บช.ทท., ศฝร.)
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
พ.ร.ฎ.ข้าราชการตำรวจไม่ยศ พ.ศ.2558
พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2538
พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538
พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตพแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2538
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง 2552
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 2
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 3
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 4
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 5
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 6
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 7
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 8
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 9
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 10
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 11
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 12
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 13
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 14
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 15
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 16
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 17
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 18
ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ฉบับที่ 19
ประกาศ คสช. 115/2557 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ประกาศ คสช. 115/2557 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประกาศ คสช. 114/2557 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาตื
ประกาศ คสช. 111/2557 การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ คสช. 89/2557 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ คสช. 88/2557 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ แก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ คสช. 57/2557 การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
ประกาศ คสช. 7/2559 การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
ประกาศ คสช. 6/2559 การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ คสช. 44/2558 การแก้ไขปัญหางานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง ตร. ที่ 535/2557 ลง 1 ต.ค.2557
คำสั่ง ตร. 667/2558 แก้ไขคำสั่ง ตร. 73/2558 แต่งตั้งคณะตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง และจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง ตร. 628/2550 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจ หน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ การเรียกชื่อ หน้าที่ และคำย่อของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. 538/2555 การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน
คำสั่ง ตร. 537/2555 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. 419/2556 การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
คำสั่ง ตร. 73/2558 การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งและการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง ตร. 57/2553 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. 56/2559 การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบการบังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาประเมินผล การปฏิบัติราชการจองข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้าย สว. ถึง รอง ผบ.ตร. พ.ศ.2549
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่ง พงส. พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 2
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2560
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2548
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
การกำหนดเลขตำแหน่งข้าราชการตำรวจและบัญชีคุมรหัสเลขตำแหน่ง
การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2556
การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและการได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้กรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง นร. ที่ 103/2557 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี
คำสั่ง นร. ที่ 216/2558 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ พ.ศ.2555 (กพ.)
คู่มือการวิเคราะห์อัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2553 (กพ.)
การกำหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
ประกาศ มท. เรื่องการกำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง )
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2549
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2556
ประกาศ มท. เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักนผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคววามอาญา พ.ศ. 2477
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2566
มติ ครม. การบ้านและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2561
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2561 (สไลด์)
มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 -พ.ศ. 2561 (เล่ม)
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
ระเบียบ กค. ว่าด้วยกรเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
ระเบียบการลา (ใหม่)
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521
ระเบียบ นร. ว่าด้วยการรักษาความลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบ นร. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ระเบียบ นร. ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560