กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

แผนผังผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับการ
...

พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร
ผบก.อต.

รองผู้บังคับการ
...

พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร ศรีโพธิ์อ่อน
รอง ผบก.อต.(1)

...

พ.ต.อ.สมาน สุขหร่อง
รอง ผบก.อต.(2)

...

พ.ต.อ.ชุมวร ชมะทัต
รอง ผบก.อต.(3)

...

พ.ต.อ.ณัฐ บัณฑุรัตน์
รอง ผบก.อต.(4)

...

พ.ต.อ.ปราบพาล สันติปราน์รนต์
รอง ผบก.อต.(5)

ผู้กำกับการ
...

พ.ต.อ.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน
ผกก.ฝอ.อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.เชาวรัตน์ เฉลิมพันธ์
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.รอรัฐ เจริญพร
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต.

...

พ.ต.อ.สมนึก ถวัลย์ภิยโย
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เมตตา พัฒนานุพงษ์
ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและ
เงินประจำตำแหน่ง อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.ชาญชัย เรนชนะ
ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.ปิยะ ขวัญทอง
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์
และพัฒนาระบบงาน อต.