กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

แผนผังผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับการ
...

พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน
ผบก.อต.

รองผู้บังคับการ
...

พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร ศรีโพธิ์อ่อน
รอง ผบก.อต.(1)

...

พ.ต.อ.สมาน สุขหร่อง
รอง ผบก.อต.(2)

...

พ.ต.อ.ณัฐ บัณฑุรัตน์
รอง ผบก.อต.(3)

...

พ.ต.อ.ปราบพาล สันติปราน์รนต์
รอง ผบก.อต.(4)

...

พ.ต.อ.โพธิรัตน์ ยิ้มเพชร
รอง ผบก.อต.(5)

ผู้กำกับการ
...

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พวงเพ็ญ มณีศิลป์
ผกก.ฝอ.อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อมรจันทร์ ทัศนียสกุลชัย
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.รอรัฐ เจริญพร
ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.อดิเรก รุ่งเรือง
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เมตตา พัฒนานุพงษ์
ผกก.ฝ่ายเงินเพิ่มและ
เงินประจำตำแหน่ง อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.ชาญชัย เรนชนะ
ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

...

ว่าที่ พ.ต.อ.ปิยะ ขวัญทอง
ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์
และพัฒนาระบบงาน อต.