กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division


ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน
ผบก.อต.


ภารกิจผู้บังคับบัญชา
...
การประชุมเพื่อประเมินก่อนเริ่มการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในสถานีตำรวจ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Microsoft Teams

ในวันพุธที่ 19 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. โดยมี พล.ต.ต.ปรีดาฯ รอง ผบช.สกพ.,พล.ต.ต.เชาว์ศิริฯ ผบก.อต. และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

...
การประชุมการดำเนินโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง

วันที่ 3 ก.พ.65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. พล.ต.ต.เชาว์ศิริ บุญศิริโยธิน ผบก.อต. พ.ต.อ.ณัฐ บัณฑุรัตน์ รอง ผบก.อต. และจนท.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต. เข้าร่วมประชุม

...
การประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 16 มี.ค.65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อต. คือ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง

...
การประชุมคณะทำงานการพัฒนางานอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 มี.ค.65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
11 ส.ค.65 มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ส่วนสนับสนุนงานสอบสวนให้กับสถานีตำรวจในสังกัด บช.น. และ ภ.1 - 9
มติ 7-65 กำหนดตำแหน่งทำหน้าที่ส่วนสนับสนุน บัญชีเลขตำแหน่ง สสน.งานสอบสวน ภ.1 บัญชีเลขตำแหน่ง สสน.งานสอบสวน ภ.6 บัญชีเลขตำแหน่ง สสน.งานสอบสวน ภ.7 บัญชีเลขตำแหน่ง สสน.งานสอบสวน ภ.8 บัญชีเลขตำแหน่ง สสน.งานสอบสวน ภ.9
1 ส.ค.65 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
16 มิ.ย.65 การกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.8 บก.ทล.บช.ก.
มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5-2565 บัญชีตำแหน่ง
20 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
2 พ.ค.65 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2565
2 พ.ค.65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (เม.ย.65)
18 เม.ย.65 คำสั่ง ตร. ที่ 1/2565 ลง 8 เม.ย.65 เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
08 เม.ย.65 คำสั่ง ตร. ที่ 142/2565 ลง 1 เม.ย.65 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
08 เม.ย.65 คำสั่ง ตร. ที่ 143/2565 ลง 1 เม.ย.65 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
08 เม.ย.65 คำสั่ง ตร. ที่ 148/2565 ลง 5 เม.ย.65 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
08 เม.ย.65 คำสั่ง ตร. ที่ 149/2565 ลง 5 เม.ย.65 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
07 เม.ย.65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (มี.ค.65)
09 มี.ค.65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พ.ย.64 - ก.พ.65)
03 มี.ค.65 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งนักจิตวิทยาในสังกัดโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ (ยส.รพ.ตร.)
03 มี.ค.65 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 23 ก.พ.2565 รายงานผลการยุบเลิกตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี 2564
17 ก.พ.65 ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับ 27) พ.ศ.2565
6 ม.ค.65 คำสั่ง ตร. ที่ 2/2565 ลง 5 ม.ค.65 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
6 ม.ค.65 คำสั่ง ตร. ที่ 3/2565 ลง 5 ม.ค.65 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
6 ม.ค.65 คำสั่ง ตร. ที่ 4/2565 ลง 5 ม.ค.65 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
5 ม.ค.65 การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) ประจำ บก.ฝรก.บช.ศ. และศฝร.ภ.1-9 จำนวน 7,000 ตำแหน่ง
มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11/2564 บัญชีเลขตำแหน่ง
24 ธ.ค.64 รวมเล่มแก้ไขบทเฉพาะกาลกลุ่มสายงาน ป. 2564
การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และบทเฉพาะกาลของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 ตามมติครั้งที่ 10/2564 รวมเล่มแก้ไขบทเฉพาะกาลกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
24 พ.ย.64 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งให้กับ ฝ่ายอำนวยการ 3 บก.อก.บช.น.
มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 10/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง
1 พ.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 537/2564 ลง 27 ต.ค.64 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
1 พ.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 536/2564 ลง 27 ต.ค.64 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
1 พ.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 524/2564 ลง 18 ต.ค.64 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
1 พ.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 523/2564 ลง 18 ต.ค.64 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอยแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
29 ต.ค.64 คำสั่ง ตร. ที่ 2/2564 ลง 25 ต.ค.64 เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
7 ต.ค.64 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
1 ต.ค.64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบ อต.1 - 14 ปี 2566
20 ก.ย.64 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบบุคลากร
แบบ อต.1 - 14 ปี 2566
15 ก.ย.64 การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 11)
ผนวก ก. แบบ ดต 1 ผนวก ข 1-2 ผนวก ข
19 ส.ค.64 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง
19 ส.ค.64 การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ (สบ 7) และทันตแพทย์ (สบ 6) ในสังกัด รพ.ตร.
มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง
19 ส.ค.64 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจรองรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครอง
มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง
17 ส.ค.64 การกำหนดตำแหน่ง รอง สว.ประจำ บช.น. ทำหน้าที่สอบสวน สายงานสอบสวน
มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 6/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง
3 ส.ค.64 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มให้กับ บก.รน. เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
มติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 4/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง บก.รน.
3 ส.ค.64 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในสังกัด บช.ก. และการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับหน่วยงานในสังกัด บก.อก.บช.ก.
และ บก.ปพ.
มติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 มติ ก.ตร. ใมการประชุมครั้งที่ 6/2564 มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 4/2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศูนย์ฝึกอบรม บช.ก. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ฉบับที่ 19 (ศฝร.บช.ก.) ระเบียบการกำหนดอำนาจหน้าที่ ฉบับที่ 26 (ศฝร.บช.ก.)
19 ก.ค.64 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บช.ตชด. (กก.1 บก.กฝ.) บช.ตชด. (กก.2 บก.กฝ.) บช.ตชด. (กก.3 บก.กฝ.) บช.ตชด. (กก.4 บก.กฝ.) บช.ตชด. (กก.5 บก.กฝ.) บช.ตชด. (กก.6 บก.กฝ.) บช.ตชด. (กก.8 บก.กฝ.)
ภ.1 (ศฝร.ภ.1) ภ.2 (ศฝร.ภ.2) ภ.3 (ศฝร.ภ.3) ภ.4 (ศฝร.ภ.4) ภ.5 (ศฝร.ภ.5) ภ.6 (ศฝร.ภ.6) ภ.7 (ศฝร.ภ.7) ภ.8 (ศฝร.ภ.8) ภ.9 (ศฝร.ภ.9)
บช.น. (บก.ฝรก.) บช.น. (ศฝร.ภ.3) บช.น. (ศฝร.ภ.6)
13 ก.ค.64 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2564
13 ก.ค.64 ระเบียบ ตร.ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 26 พ.ศ.2564
ศฝร.บช.ก. บก.อก.บช.ก. บก.ปพ.บช.ก.
16 พ.ค.64 มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 รับทราบผลการดำเนินการยุบเลิกตำแหน่งตามมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63 จำนวน 1,482 ตำแหน่ง
มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน) บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.1 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.2 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.3
บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.4 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.5 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.6 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.7 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.8
บัญชียุบเลิกตำแหน่ง ภ.9 บัญชียุบเลิกตำแหน่ง บช.น. บัญชียุบเลิกตำแหน่ง บช.ตชด.
6 พ.ค.64 การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการยกฐานะ ศฝร.บช.น. จากหน่วยงานระดับ กก. เป็นหน่วยงานระดับ บก.
มติ ก.ต.ช. ในการประชุมครั้งที่ 3 /2564 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3 /2564 บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศูนย์ฝึกอบรม บช.น. ระเบียบการกำหนดอำนาจหน้าที่ ฉบับที่ 25 (ศฝร.บช.น.)
30 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 165/2564 เรื่องแก้ไขการเรียกชื่อและคำย่อของตำแหน่งในสถานีตำรวจสำหรับตำแหน่งควบผู้บังคับหมู่ถึงรองสารวัตร
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 186/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 185/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 183/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
27 เม.ย.64 คำสั่ง ตร. ที่ 182/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
27 เม.ย.64 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ชั้นนายพล)
23 เม.ย.64 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานกำลังพล และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล
22 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 เม.ย.64
21 เม.ย.64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 ม.ค.64
17 มี.ค.64 มติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ 24 ก.พ. 2564 รายงานผลการยุบเลิกตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี 2563
17 มี.ค.64 มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 12 มี.ค. 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่บริหารด้านยุทธศาสตร์
9 ก.พ.64 ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .....
ร่าง พ.ร.บ. ตารางเปรียบเทียบ
1 ก.พ.64 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด บช.น. ภ.1 - ภ.9
รอง สว.(สอบสวน)(ขรก.ตร.) รอง สว.(สอบสวน) (ชาย) รอง สว.(สอบสวน) (หญิง)
27 ม.ค.64 การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่นักเรียน ประจำ บก.ฝรก.บช.ศ. และ ศฝร.ภ.1 - 9
มติ อ.ก.ตร. บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.1 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.2 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.3 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.4 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.5
บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.6 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.7 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.8 บัญชีตำแหน่ง ศฝร.ภ.9 บัญชีตำแหน่ง บก.ฝรก.บช.ศ.
19 ม.ค.64 เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญ พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ ก.ตร. ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 643/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 642/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 635/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
4 ธ.ค.63 คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 488/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
3 ธ.ค.63 การโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ชั้นนายพล)
27 พ.ย.63 มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11/2563 เมื่อ 12 พ.ย.63 กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมให้กับ บช.ทท.
มติ อ.ก.ตร. บัญชีตำแหน่ง บช.ทท.
1 ต.ค.63 ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. 2558
30 ก.ย.63 มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ 25 ก.ย.63 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ด้านบริหารงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี)
มติ ก.ตร.
25 ก.ย.63 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบบุคลากร (แบบ อต. 1-14 ปี 65)
21 ก.ย.63 บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. - ด.ต.) (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ)
กลุ่มผู้มีวุฒิทางสังคมศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บุคลากร ฯลฯ)
กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์
หรือเศรษฐศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน)

กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนและวิเคราะห์งานบุคคล)
17 ก.ย.63 แจ้ง มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2563 และ มติ ก.ต.ช.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63 (บช.สอท.)
มติ ก.ตร.และ มติ ก.ต.ช. บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.1 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.2 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.3 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.4
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.5 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.6 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.7 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.8 บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.9
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก บช.น. บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก สสท.
10 ก.ย.63 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2563

 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560
คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่ง ตร. ที่ 40/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ และคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ 724/2558
รายชื่อสถานีตำรวจทั่วประเทศ
แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558
คุณสมบัติกลุ่มงาน บริหาร,อำนวยการ และเทคนิค (เล่มแดง)
แสดงทั้งหมด