ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th

 

 

[ ๙ ก.พ. ๖๔ ] ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .....
[ร่าง พ.ร.บ.] ,
[ตารางเปรียบเทียบ] ,
[ ๒๗ ม.ค. ๖๔ ] การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่นักเรียน ประจำ บก.ฝรก.บช.ศ. และ ศฝร.ภ.๑ - ๙
[ มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๑ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๒] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๓ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๔ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๕ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๖ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๗ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๘ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ศฝร.ภ.๙ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่ง บก.ฝรก.บช.ศ.] ,
[๒๑ ก.ย. ๖๓] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[กลุ่มผู้ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต. - ด.ต.) (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 ตำแหน่ง] ,
[กลุ่มผู้มีวุฒิทางสังคมศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บุคลากร ฯลฯ) จำนวน 220 ตำแหน่ง] ,
[กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) จำนวน 50 ตำแหน่ง] ,
[ กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนและวิเคราะห์งานบุคคล) จำนวน 20 ตำแหน่ง]
[๑๗ ก.ย.๖๓] แจ้ง มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2563 และ มติ ก.ต.ช.ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 30 ก.ค.63 (บช.สอท.) ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๑ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๒ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๓ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๔ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๕ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๖ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๗ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๘ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก ภ.๙ ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก บช.น. ,
บัญชีตำแหน่งที่ยุบเลิก สสท.
[๒๑ ส.ค. ๖๓] ชื่อ มติ ก.ตร.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ปรับระดับ ศพฐ. ๑ ๔ ๖ ๗ ๘ และ ๙
[แจ้งมติ กตร. ๓-๒๕๖๓] ,
[ บัญชีเลขตำแหน่ง ศพฐ. ]
[๒๔ ก.ค. ๖๓] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เปลี่ยนแปลงชื่อ บก.ตร.มหด.รอ.๙๐๔ บช.ก. เป็น บก.ปพ. บช.ก.),
[บก.ปพ.บช.ก. (กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บก.ปพ.บช.ก. (กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.) ]
[๒๓ ก.ค. ๖๓] บัญชีตำแหน่ง เพื่อใช้รองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สพฐ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) จำนวน 100 ตำแหน่ง ,
[ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) เพศชาย 80 ตำแหน่ง ] ,
[ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) เพศหญิง 20 ตำแหน่ง ]
[๒๒ ก.ค. ๖๓] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒,
[ บก.ตร.หมด.รอ.๙๐๔ (กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บก.ตร.หมด.รอ.๙๐๔ (กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ สกบ., บตร., รร.นรต., บช.ศ. (กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ส. (กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ ภ.๑ (ศฝร.ภ.๑) ] ,
[ ภ.๒ (ศฝร.ภ.๒) ] ,
[ ภ.๓ (ศฝร.ภ.๓) ] ,
[ ภ.๔ (ศฝร.ภ.๔) ] ,
[ ภ.๕ (ศฝร.ภ.๕) ] ,
[ ภ.๖ (ศฝร.ภ.๖) ] ,
[ ภ.๗ (ศฝร.ภ.๗) ] ,
[ ภ.๘ (ศฝร.ภ.๘) ] ,
[ ภ.๙ (ศฝร.ภ.๙) ] ,
[ บช.น. (บก.ฝรก.) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๑) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๒) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๓) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๔) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๕) ]
[๒ ก.พ. ๒๕๖๓] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานสายป้องกันปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 170 ตำแหน่ง
[๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ๑) ในสังกัด สพฐ. ตร. กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี (จำนวน ๖๖ อัตรา) และ สาขาฟิสิกส์ (จำนวน ๓๔ อัตรา)
[๑๓ ก.ย. ๖๒] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ? (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ บก.ตร.หมด.รอ.๙๐๔ (บก.สอ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด. (กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ ภ.๑ (ศฝร.ภ.๑) ] ,
[ ภ.๒ (ศฝร.ภ.๒) ] ,
[ ภ.๓ (ศฝร.ภ.๓) ] ,
[ ภ.๔ (ศฝร.ภ.๔) ] ,
[ ภ.๕ (ศฝร.ภ.๕) ] ,
[ ภ.๖ (ศฝร.ภ.๖) ] ,
[ ภ.๗ (ศฝร.ภ.๗) ] ,
[ ภ.๘ (ศฝร.ภ.๘) ] ,
[ ภ.๙ (ศฝร.ภ.๙) ] ,
[ บช.น. (บก.ฝรก.) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๒) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๓) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๔) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๕) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๘) ]
[๑๘ มิ.ย. ๖๒] มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ การกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมู่ - รอง สว. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน ๔๐๘๐ ตำแหน่ง ให้กับสถานีตำรวจต่างๆ ในสังกัด บช.น และ ภ.๑ - ๙ [ มติ อ.ก.ตร. ] ,
[ บช.น. ] ,
[ ภ.๑ ] ,
[ ภ.๒ ] ,
[ ภ.๓ ] ,
[ ภ.๔ ] ,
[ ภ.๕ ] ,
[ ภ.๖ ] ,
[ ภ.๗ ] ,
[ ภ.๘ ] ,
[ ภ.๙ ]
[๒๕ ม.ค. ๖๒] การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ [ มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ] ,
[ บก.ฝรก. ] ,
[ ภ.๑ ] ,
[ ภ.๒ ] ,
[ ภ.๓ ] ,
[ ภ.๔ ] ,
[ ภ.๕ ] ,
[ ภ.๖ ] ,
[ ภ.๗ ] ,
[ ภ.๘ ] ,
[ ภ.๙ ]
[๗ ม.ค. ๖๒] เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้รับเงินประจำตำแหน่ง [ Download ] ,
[ Download ]
[๑๖ พ.ย. ๖๑] มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ [ มติ อ.ก.ตร. สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี และ สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี และ สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ],
[ มติ อ.ก.ตร. สภ.ตาเซะ จว.ยะลา ] ,
[ บัญชีกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้กับ สภ.ตาเซะ จว.ยะลา ]
[๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการบรรจุและแต่งตั้งการสรรหาบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ บัญชีตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๑) จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง รอง สว.( ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและบัญชี) จำนวน ๗๐ ตำแหน่ง] ,
[ บัญชีตำแหน่ง รอง สว.(ทำหน้าที่นิติกร และตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย) จำนวน ๓๕ ตำแหน่ง ]
[๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑] เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุมชนหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการตำรวจชุมชนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุมชนหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการตำรวจชุมชนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ] ,
[ แบบฟอร์มและแบบประเมิณ.pdf ] ,
[ แบบฟอร์มและแบบประเมิณ.doc ] ,
[๑๒ ม.ค. ๖๑] เรื่อง บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ บช.น. (บก.ฝรก.) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๓) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๔) ] ,
[ บช.น. (ศฝร.ภ.๗) ] ,
[ บช.ภ.๑ (ศฝร.ภ.๑) ] ,
[ บช.ภ.๒ (ศฝร.ภ.๒) ] ,
[ บช.ภ.๓ (ศฝร.ภ.๓) ] ,
[ บช.ภ.๔ (ศฝร.ภ.๔) ] ,
[ บช.ภ.๕ (ศฝร.ภ.๕) ] ,
[ บช.ภ.๖ (ศฝร.ภ.๖) ] ,
[ บช.ภ.๗ (ศฝร.ภ.๗) ] ,
[ บช.ภ.๘ (ศฝร.ภ.๘) ] ,
[ บช.ภ.๙ (ศฝร.ภ.๘) ] ,
[ บช.ภ.๙ (ศฝร.ภ.๙) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บช.ตชด.(กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.) ] ,
[ บบช.ตชด.(กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด.) ]
[๕ ม.ค. ๖๑] เรื่อง บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้ในการเลือกตำแหน่งรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ บัญชีตำแหน่ง นวท.(สบ 1) สังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง ผบ หมู่ (กลุ่มงานอำนวยการ ) 200 ตำแหน่ง] ,
[ บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (กลุ่มงานอำนวยการ) สังกัด สตม. (เพศชาย) 150 ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (กลุ่มงานอำนวยการ) สังกัด สตม. (เพศหญิง) 150 ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์) 50 ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) 50 ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง) 40 ตำแหน่ง ] ,
[ บัญชีตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 100 ตำแหน่ง ]
[๒๐ ก.ย. ๒๕๖๐] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุนัขและม้าตำรวจ พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ [แนวทาง] [ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุนัขและม้าตำรวจ] [ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล]
[๔ ก.ย. ๒๕๖๐] หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจชุมชนหรือเคยปฏิบัตืหน้าที่ตามโครงการตำรวจชุมชนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [หลักเกณฑ์ตำรวจชุมชน] [แบบฟอร์มและแบบประเมิน] [Download >>แบบฟอร์มและแบบประเมิน]
[๔ ก.ย. ๒๕๖๐] การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๒ งบบุคลกร [ประกาศ] [Download >>แบบ อต.๑-๑๔ ปี ๖๒]
[๔ ก.ย. ๒๕๖๐] ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๐ [ระเบียบ] [บช.น] [ภ.๑-๙] [บช.ทท] [รพ.ตร.]
[๑ ก.ย. ๒๕๖๐] ประกาศ ตร. เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๖๐ [ประกาศ]
[๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐] ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง จ้างปรับปรุงสถานที่ทำการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล และ กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล [ประกาศ]
[๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐] การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ (สบ ๑) - (สบ ๘) ในสังกัด รพ.ตร. [มติ ก.ต.ช.] [กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นฯ (ฉบับที่ ๙) ] [มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ] [บัญชีเลขที่ตำแหน่ง] [มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ] [หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ นายแพทย์ (สบ ๑) - (สบ ๘)]
[๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐] แจ้ง มติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อ ๑๓ ก.ค. ๖๐ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจให้ กับ กก.สุนัขตำรวจ และ กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ.บช.น. [มติ อ.ก.ตร.]
[๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐] การกำหนดตำแหน่งให้กับ บก.อก. ในสังกัด บช.น. และ ภ.๑-๙ [หนังสือนำ] [สง.ผบ.ตร.] [บช.น.] [ภ.๑] [ภ.๒] [ภ.๓] [ภ.๔] [ภ.๕] [ภ.๖] [ภ.๗] [ภ.๘] [ภ.๙]
[๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐] การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ เพื่อรองรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ภ.๙ ใหม่ [มติ ก.ต.ช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐] [มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐]
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐] การกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว [มติ ก.ต.ช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐] [มติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐]
[๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐] มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.๓ บก.สส.สตม. จากทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เป็นสายงานบริหารงานป้องกันปราบปรามและสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม [หนังสือแจ้งเวียน] [มติ อ.ก.ตร.บริหารฯ]
[๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐] คำสั่ง ตร. ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ [ คำสั่ง ตร. ] , [ บัญชีรายละเอียด ]
[๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐] การปรับระดับตำแหน่งอาจารย์และการกำหนดตำแหน่งอาจารย์ (สบ 5) ให้กับ ศฝร.ภ.1 - 8 และ ศฝร.ศชต. [ มติ ก.ตร. ] , [ บัญชีกำหนดตำแหน่ง ] , [ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ]
[๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐] การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรม [ มติ อ.ก.ตร. ] , [ ฝรก. ] , [ ศฝร.ภ.๑ ] , [ ศฝร.ภ.๒ ] ,
[ ศฝร.ภ.๓ ] , [ ศฝร.ภ.๔ ] , [ ศฝร.ภ.๕ ] , [ ศฝร.ภ.๖ ] ,
[ ศฝร.ภ.๗ ] , [ ศฝร.ภ.๘ ] , [ ศฝร.ศชต. ]
[๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐] มติ อ.ก.ตร. เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ [ มติ อ.ก.ตร. ] , [ ฝรก. ] , [ ศฝร.ภ.๑ ] , [ ศฝร.ภ.๒ ] ,
[ ศฝร.ภ.๓ ] , [ ศฝร.ภ.๔ ] , [ ศฝร.ภ.๕ ] , [ ศฝร.ภ.๖ ] ,
[ ศฝร.ภ.๗ ] , [ ศฝร.ภ.๘ ] , [ ศฝร.ศชต. ]
[๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙] ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ ประกาศ ]   [ คุณลักษณะเฉพาะ ]
[๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙] บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[ บช.น. ] , [ ภ.๑ ] , [ ภ.๒ ] , [ ภ.๓ ]
[ ภ.๔ ] , [ ภ.๕ ] , [ ภ.๖ ] , [ ภ.๗ ]
[ ภ.๘ ] , [ ภ.๙ ] , [ ศชต. ] , [ ตชด. ]
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
< บช.ศ. > , < บช.น. > , < ภ.1,ภ.2,ภ.7 > , < ภ.3 ,ภ.4 > , < ภ.5 ,ภ.6 > , < ภ.8 ,ภ.9 ,ศชต. > , < บช.ตชด. >
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้งผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
< บช.น(ศผร.ภ.3,ภ.4) > , < ศฝร.ภ.1 > , < ศฝร.ภ.2 > , < ศฝร.ภ.3 >
< ศฝร.ภ.4 > , < ศฝร.ภ.5 > , < ศฝร.ภ.6 > , < ศฝร.ภ.7 >
< ศฝร.ภ.8 > , < ภ.9 (ศฝร.ภ.8) > , < ศฝร.ศชต. > , < ตชด.(กฝ. 1,2,7) >
แจ้งมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2559
บัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (โดยไม่ปรับระดับตำแหน่ง) ในอำนาจ ก.ตร.
ระดับ ผบก. , ระดับ รอง ผบก. , ระดับ ผกก.
บัญชีตำแหน่ง เพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิน(นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
< ฝรก.(บช.น.) > < ศฝร.ภ.1 > < ศฝร.ภ.2 --> ( ภ.2 ) , ( น รป. ) > < ศฝร.ภ.3 --> ( ภ.3 ) , ( บช.น ) > < ภ.4 --> ( ภ.4 ), , ( บช.น. ) >
< ศฝร.ภ.5 > < ศฝร.ภ.6 --> ( ภ.6 ) , ( บช.ปส.) , ( บช.ส.) < ศฝร. ภ.7 > < ศฝร.ภ.8 --> ( ภ.8 ) , ( ภ.9) >
< ศฝร.ศชต.--> ( ศชต. ) , ( กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. ) > < ตชด.--> ตชด.(กก.1-8,บก.กฝ.บช.ตชด.) >

ดูข่าวและหนังสือเวียนเก่าๆ ได้ที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ
ประจำปี 2562

 

ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING
ประจำปี 2562


..
ประจำปี 2562

 

..
ประจำปี 2562
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
 
  ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๐
  คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
  รายชื่อสถานีตำรวจทั่วประเทศ
  คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ และคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ ๗๒๔/๒๕๕๘
  แบบเก็บข้อมูลการจัดตั้งสถานีตำรวจขึ้นใหม่ และการขอเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครอง
  ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๘
 
คุณสมบัติกลุ่มงาน บริหาร, อก.และเทคนิค(เล่มแดง) (3 เม.ย.58)
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (11 ก.ย. 56)
 
ประกาศ คพร. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.2552 (11 ก.ย. 56)
 
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (11 ก.ย. 56)
 
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (11 ก.ย. 56)
ตัวอย่างประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน
7. แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร
8. แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11. แบบสัญญาจ้าง
 
โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาต(1 ก.ย. 56)
 
ประกาศ ตร. ฉบับที่ 11 (11 ก.ค. 56)
 
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556(19 เม.ย.56)
 
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ฉบับที่ 10 (19 เม.ย.56)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อต. ปี ๒๕๖๑
 
แผนการจัดการองค์ความรู้
 
คู่มือการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเพิ่ม | ปก | สารบัญ